Mūsu mazais leļļu teātris

     Leļļu teātra māksla vienmēr ir saistījusi skatītāju prātus un sirdis neatkarībā no viņu vecuma. Tā ir spējīga uzburt pārdzīvojumu, ko nevar aizstāt neviens cits mākslas veids.
   Spēlējot lomu sižeta un teatrālās rotaļas, bērni izjūt prieku un emocionālo pacilātību, kas ir līdzvērtīgi sajūsmai par svētkiem. Šajā procesā viņi gūst jaunus iespaidus, aktīvi izmanto dažādus priekšmetus, maina balss intonācijas, žestikulē, kā arī neapzināti mācās, vispirms  jau atdarinot kādu  un pēc tam katru reizi pieliekot klāt kaut ko savu. Veiksmīgi iestudējot un vadot bērnu rotaļas, ir iespējams panākt labus rezultātus, kā piemēram,  bērnu runas aktivizēšana, vārdu krājuma papildināšana, dialoģiskās  runas attīstīšana.
   Runas pilnvērtīgu attīstību veicina runas vide. Dabiskā runas vide ir visa ar runu saistītā bērna apkārtējā pasaule. Runas vidi, kuru īpaši runas attīstīšanas nolūkā organizē pieaugušie, izglītības iestādes apstākļos pirmsskolas skolotājs veido mākslīgi. Viens no galvenajiem veidiem mākslīgās runas vides radīšanā ir runas attīstīšanas caur dramatizāciju.
    Teatrālajās rotaļās tāpat kā pārējās radošajās rotaļās skolotājs vērš uzmanību uz rotaļas sižeta attīstību un bērnu savstarpējām attiecībām. Mākslinieciskās darbības pamatā ir bērna dabiskā tieksme pēc sevis izteikšanas. Rotaļa savukārt ļauj bērnam brīvi un radoši rīkoties. 
   Tēlu radoša apspēlēšana un attēlošana dramatizācijas rotaļās nedaudz atšķiras no lomu rotaļas. Ja lomu rotaļā bērns ir brīvāks lomas uzvedības attēlošanā, proti, māmiņa var būt mīļa, dusmīga, priecīga, tad dramatizācijas rotaļās viņš vairāk vadās no dzirdētā daiļdarba.
   Pirmsskolas vecumā  svarīgākais uzdevums ir attīstīt bērna dzimtās valodas prasmi, taču tas ir arī piemērots vecums, kad bērni veiksmīgi var sākt otrās valodas apguvi.  Latviešu valoda kā otrās valodas apguve mazākumtautību bērniem šajā izglītības posmā ir sevišķi aktuāla, jo dara vieglāku pirmklasnieku adaptāciju skolā.
   Mūsu mazā leļļu teātra uzdevums bija iepazīstināt bērnus ar šo savdabīgo teātra nozari, un kļūt tai par bērna dzīvē neatņemamu sastāvdaļu,  līdz ar to pilnveidojot izglītības procesā gūtās zināšanas, iemaņas un prasmes. 
 
Viena mācību gada laikā bērni iepazīstinājās:
• Ar latviešu folkloru
• Ar latviešu tautas pasakām, sakāmvārdiem, parunām
• Ar latviešu tautas rotaļām
• Ar pirkstiņrotaļām
• Ar leļļu teātra mākslu, tā atribūtiem


Teatralizētā pulciņa programmas īstenošanas  rezultāti
- Bērnu runas aktivizēšana, vārdu krājuma papildināšana, dialoģiskās  runas attīstīšana.
- Psihisko procesu attīstība (domāšana, atmiņa, uzmanība, iztēle)
- Personīgo īpašību attīstība ( draudzīgums, kommunikatīvās iemaņas, saudzīgums, mīlestība pret dzīvniekiem, godīgums, labestība).